Tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ja mallin ratkoa työyhteisön ristiriitoja, konflikteja - jopa työpaikkakiusaamista.

Työyhteisösovittelussa puututaan ristiriitaan ja konfliktiin ratkaisukeskeisti. Palautetaan työrauha, parannetaan työilmapiiriä sekä lisätään vuorovaikutustaitoja ja tehokkuutta. 

Asenna Adobe Flash nähdäksesi tämä sisältö.

Työyhteisösovittelulla ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin

Kun työyhteisössä on konflikti, se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilateessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen - työhönsä.

6 hyötyä työyhteisöön

 1. luo työpaikalle vielä parempi ilmapiiri
 2. vaikuta omaan ja kollegoiden motivaatioon
 3. käsittele ongelmia ratkaisukeskeisesti
 4. anna korjaavaa palautetta positiivisesti
 5. ota kriittistä palautetta vataan rakentavasti
 6. vähennä työpaikalla tapahtuvia loukkaantumisia

 

 

 

Olen Suomen Sovitteluforumin (SFF) jäsen.

Halutko kehittää henkilöstösi sovittelutaitoja ja edistää sovittelukulttuuria työyhteisössäsi?

Tarjoan tehokkaan koulutuksen kaikille työyhteisösovittelutaitoja tarvitseville.

Järjestän ulkopuolisen sovittelijan auttamaan ristiriitatilanteen käsittelyssä. Sovittelemme ammattitaitoisesti – luottamuksella ja annamme takuun siitä että konflikti poistuu työyhteisöstä.

Työyhteisössä ilmenevä konflikti tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli on keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen - työnsä tekemiseen.

Työyhteisösovittelu –workshop LAATUTAKUU: Jos ristiriitatilanne ei poistu, niin tällöin HR-Consulting ei veloita tilaisuudesta lainkaan. Palaute kysytään heti työyhteisösovittelun jälkeen.

 

 

MILLAISIA TILANTEITA ON SOVITELTU?

 • Kiusaamiset
 • Organisaation muutokseen liittyvät konfliktitilanteet
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö: esim. suosiminen, uhkailu, epäasiallinen kommunikaatio
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Yhteistyön kehittämisen haasteet
 • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Monikansallisten tiimien yhteistyön ongelmat
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
 • Piilojohtaminen ja/tai  johtajuuden menetyksen aiheuttamat tilanteet

 

Ristiriidan tai konfliktin syy ja seuraus, jos sitä ei ratkaista

 

Työyhteisösovittelulla konfliktit ratkaistaan

Lue lehtijuttu ... Karjalainen 1.2.2014

 


Tiedätkö tämän työyhteisösovittelusta?

Työyhteisösovittelu on uusi, yleisiin sovittelun malleihin ja ratkaisukeskeisyyteen perustuva menetelmä. Se tarjoaa mahdollisuuden ja työvälineen kohdata sekä ratkoa työyhteisön ristiriitoja. Ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin - ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa. Kun työyhteisössä on konflikti, se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli on keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen – työhönsä !

Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

 

 


 

 

Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija.

Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.

Jos työyhteisössä on konflikti tai haluat ennaltaehkäistä niiden syntymisen, se voi vaatia asiantuntijan apua - autan sinua mielelläni!

 

AMMATTITAITOISTA TYÖYHTEISÖSOVITTELUA

 

 

TYÖYHTEISÖSOVITTELU PROSESSI

     

TYÖYHTEISÖ

ESIMIES

TYÖNTEKIJÄ