Outplacement - uudelleensijoittumis- valmennuksessa huomioidaan eri osapuolten tarpeet.

Valmennuksen tavoitteena on hyvä eettinen toiminta ja ratkaisut niin yrityksen, yksilön kuin esimiehenkin näkökulmasta, jotta usko ja luottamus tulevaan sekä sitoutuminen jatkotoimenpiteisiin toteutuvat.

Outplacement - uudelleensijoittumisvalmennuksen palvelukuvaus

 1. YT-menettelyvalmennus organisaatiolle
 2. Esimiehille valmennus irtisanomistilanteeseen
 3. Muutosvalmennus työssä jatkaville
 4. Valmennukset juuri työnsä menettäneille:

• Muutoksen kohtaamiseen

• Työnhaun tehovalmennus ryhmälle

• Yksilön valmennus (nopea)

• Yksilön valmennus (laaja)

5. SHL-soveltuvuusarvioinnit ja urasuunnittelu haastattelut

Lataa esite

 

Hyödyt organisaatiolle

 • Suunnitteluapu henkilöstöä vähennettäessä

 • Esimiesten valmentaminen irtisanomistilanteisiin

 • Myönteisen työnantajakuvan säilyttäminen

 • Juridisten, taloudellisten ja turvallisuusriskien hallinta

 • Jäljelle jäävän henkilöstön motivointi ja sitouttaminen yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin

 • Negatiivisen julkisuuden vähentäminen

 • Yhteiskuntavastuun osoittaminen

1.Kustannussäästöt

• Huolimattomasti toteutetuista irtisanomisista aiheutuvien oikeusprosessien välttäminen

• Huolellisella suunnittelulla voidaan välttää useat saneerauskierrokset

• Johto voi keskittyä liiketoiminnan jatkumisen vaatimiin tehtäviin

2.Myönteisen työnantajamielikuvan säilyttäminen

• Yrityksen sisäisen ilmapiirin paraneminen, myös niiden kohdalla, jotka jäävät yritykseen ->  tuottavuus

• Vältetään vaikeuksia uusien pätevien henkilöiden rekrytoinnissa

3.Yrityksen maine sidosryhmien ja asiakkaiden silmissä

• Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän yhteiskuntavastuullisuutta

• Tieto epäeettisesti toteutetuista irtisanomisista vuotaa usein julkisuuteen ja saattaa vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen

 


Hyödyt esimiehelle

Irtisanomiskeskustelujen toteuttaminen on esimiehen haastavimpia tehtäviä.Valmennuksen tavoitteena on mm. käydä läpi, miten irtisanomistilanteisiin tulee valmistautua, miten ne toteutetaan sekä mitä mahdollisuuksia esimiehellä on tukea irtisanottavia työntekijöitä.

Valmennukset on räätälöitävissä asiakaskohtaisesti, sisältäen mm. seuraavat aihealueet:

 • Mitä työyhteisössä tapahtuu?
 • Miten ihmiset reagoivat?

Irtisanomistilanne

 • Miten esimies itse jaksaa?
 • Mitä irtisanomisten jälkeen?

Työkalut prosessi- ja viestintäsuunnitelmat sekä muistilistat

 

Hyödyt työssä jatkaville

Valmennuksen tavoitteena on organisaation mahdollisimman nopea palautuminen ja tulokselliseen toimintaan pääseminen. Muutosprosessin aikana tuetaan henkilöstöä haastavassa mm. itsensä- ja muutosjohtamisen tilanteessa. Käännetään katse tulevaissuuteen - mahdollisuuksiin!

Kirkastetaan yrityksen ydintoiminta ja henkilön perustehtävä – mikä nyt on tärkeintä!

 

Hyödyt irtisanotuille

Suruprosessin tehostuminen ja ratkaisukeskeisten coping-keinojen käyttäminen

Virhereaktioilta välttyminen

Oman motivaation ja vahvuuksien tunnistaminen

Suunnitelmallinen suuntautuminen tulevaisuuteen

Tulevaisuuden sisältämien erilaisten mahdollisuuksien näkeminen

Tehostettu työnhaku

Nopeampi työllistyminen

 • Yhdessä sovittu eteneminen työnantajan kanssa

 • Ripeä ja aikataulutettu eteneminen

 • Yksilöllinen valmennusohjelma, joka ohjaa aktiivisesti kohti uutta

 • Henkilökohtainen uraohjaaja käytettävissä ohjelman ajan 

 • Ohjelman ansiosta työmarkkina-arvo säilyy tai jopa paranee

 • Uudelleen- ja  täydennyskoulutus mahdollisuuksien avautuminen

 • Valtakunnallisesti uudet työllistymismahdollisuudet käytössä

 
 

 

TYÖYHTEISÖ

ESIMIES

TYÖNTEKIJÄ